Palvelut

Nepsy alkukartoitus

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Ut perspiciatis unde omnis iste.

Alta löydät tarkemmat kuvaukset palveluista:

Pariterapia

Pariterapiassa keskustellaan parisuhteeseen liittyvistä asioista, haasteista ja pulmista, joihin asiakas tai pariskunta kokee tarvitsevansa apua. 

Syitä vastaanotolle tulemiseen voivat olla esimerkiksi kommunikaatiohaasteet, luottamuksen rakentaminen, konfliktien ratkaiseminen tai läheisyyden lisääminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteyttä parisuhteessa, miettiä ja pohtia yhdessä ratkaisuja ja uusia tapoja tukea toisia suhteessa ja löytää paremmin toimiva parisuhde. 

Työskentely on keskustelua, kuuntelemista ja tarvittaessa otetaan käyttöön erilaisia tehtäviä ja harjoituksia, joilla vahvistetaan parisuhteen eri osa-alueita. Parisuhdetyöskentelyssä olennaisessa osassa on kommunikaation parantaminen sekä yhteisen luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rakentaminen. 

Rakennetaan yhdessä kestävä ja rakastava parisuhde. 


Parisuhteen oma arviointi

Alta voit ladata kysymyskaavakkeen, jonka avulla voit arvioida oman parisuhteen tilannetta omasta näkökulmastasi. Voitte molemmat täyttää kaavakkeen ja käydä keskustelua, mitä ajatuksia se herätti teissä. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista 1-20 tapaamiskertaa. Käyntien määrästä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lyhytterapiassa keskiössä ovat voimavarojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen sekä tulevaisuuteen suuntaaminen. Vaikeuksien sijaan fokusta pidetään nykytilanteessa sekä tulevaisuuden tavoitteissa. Vaikeudet ja haasteet pyritään kääntämään tavoitteiksi, joita kohti tulevaisuudessa suunnataan. 

Lyhytterapia soveltuu hyvin masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, erilaisiin elämän kriisivaiheisiin sekä muutostilanteisiin ja itsensä tutkiskeluun. Terapiaan voi tulla ilman mitään erityistä vaikeutta, siitä on apua kun on tarve jutella asioista ulkopuoliselle ihmiselle ja selventää omia ajatuksiaan. 

Terapiassa vahvistetaan asiakkaan pystyvyyttä, vahvuuksia ja etsitään ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin. 

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lääkärin lähetteitä tai diagnooseja. Terapia on luottamuksellista, käynnin tietoja ei kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja näin ollen se ei ole kela-korvattavuuden piirissä. 

Alla olevasta linkistä pääset nepsyarjen kotisivuille, joilta löydät tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä. Sivuille on koottu erilaisia keinoja vanhemmille ja kasvattajille, miten positiivisella kasvatuksella ja ohjauksella tuetaan lapsen kehitystä ja huomioidaan erityistarpeet. Sivuilla on paljon ilmaista tulostettavaa materiaalia arkea helpottamaan. 

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsyvalmennus) on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeutuessa ei tarvita diagnoosia. Nepsy häiriöihin luokitellaan ADHD, ADD, Tourette ja autismikirjo. Valmennusta voidaan käyttää myös päihde- ja mielenterveyskuntoutuksena ja muille, joilla on puutteita toiminnanohjaustaitojen kanssa.

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan havainto-, muisti-, ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy toimimaan tarkoituksen mukaisesti ja itsenäisesti. Toiminnanohjaus pitää sisällään aloitteellisuuden, joustavuuden, suunnittelun, käyttäytymisen, organisointikyvyn sekä palautteen vastaanottamisen ja sen hyödyntämisen.

Nepsy-valmennus toteutetaan asiakkaan ja hänen perheen tarpeen ja toiveiden mukaan. Valmennus tapahtuu sovitusti perheen arjessa, koulussa, työssä, vastaanotolla tai muussa sovitussa ympäristössä. Valmennus on prosessi, jossa määritellään tavoite ja sovitaan työskentelyn kestosta yhdessä valmennettavan tai perheen kanssa. Tapaamisen kesto voi olla kerralla 45/90 minuuttia. Valmennus kertoja voidaan sopia esim. 5/10/15/20 kerran paketteja. 1x =45minuuttia.

Valmennus on arjen toimintojen harjoittelemista, keskustelua, tukemista ja onnistumisten esille nostamista. Valmennus on ratkaisukeskeistä, vahvuuksiin perustuvaa konkreettista ohjaamista.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus joissakin kunnissa sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. 

Seksuaaliterapia 

Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä haasteita, ongelmia ja kysymyksiä. Tavoitteena on auttaa sinua/teitä käsittelemään ja ratkaisemaan erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi: haluttomuutta, toiminnallisia ongelmia, minäkuvaa tai seksuaalista itsetuntoa, eri tahtisuutta parisuhteessa, moninaisuutta, sivusuhteita, eri mieltymykset, lapsettomuuden vaikutusta, uskottomuus ja muita seksuaalisuuteen liittyviä/vaikuttavia huolenaiheita, jotka häiritsevät elämää/parisuhdettanne. Seksuaaliterapiassa voidaan keskustella kaikista mieltä painavista asioista, jotka vaikuttavat omaan seksuaalisuuteen, seksuaalielämään, parisuhteeseen, minäkuvaan tai muuten omaan hyvinvointiin.

Seksuaaliterapiassa otetaan huomioon sinun/teidän elämä kokonaisuutena: sosiaalinen elämäntilanne, tunne-elämä, seksuaalisuus ja mahdolliset traumat. Tärkeintä on saada itseymmärrystä omaa seksuaalisuutta kohtaan ja ymmärtää siihen vaikuttavat tekijät.

Terapiassa haetaan oivalluksia ja ymmärrystä sekä ratkaisukeinoja elämää/parisuhdetta häiritseviin tekijöihin.

Terapia auttaa parantamaan kommunikaatiota kumppanin kanssa ja myös itsensä kanssa. Terapiasta voi saada käytännön työkaluja seksuaalisten haasteiden käsittelemiseksi.

Terapeuttina tarjoan turvallisen paikan keskustella vaikeistakin asioista avoimesti ja luottamuksellisesti.

Seksuaaliterapia on keskustelua, terapeutti ei koskaan kosketa asiakasta!

Vanhemmuuden tukikäynti

Vanhemmuuden tukikäynnillä saat neuvoa ja tukea, mikäli lapsen tai nuoren kanssa on haasteita esimerkiksi tunneilmaisun ja käytöksen suhteen. Tapaamisella voidaan keskustella omasta vanhemmuudesta, saat tukea ja kannustusta sekä tarvittaessa yhdessä pohdittuja keinoja arjen helpottamiseen. 

Lähtökohtana on voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen sekä lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen. 

Nuotti-valmennus (kela)

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Se voi näkyä esteenä toimia jollakin elämän osa-alueella tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. NUOTTI-valmennuksen ajan nuorella on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa.

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Valmennus sisältää 20x60 minuutin tapaamista enintään 5kk aikana. Tapaamiset tapahtuvat enimmäkseen nuoren ympäristössä ja tarvittaessa vastaanottotilassa. Tapaamisiin voi osallistua tarvittaessa nuoren läheisiä ja hänen kanssaan työskenteleviä tahoja.

Valmennus sopii nuoren toimintakyvyn tukemiseen, kun nuori tarvitsee rinnalle ihmisen joka auttaa sparraamaan esim. opiskelupaikan löytämisessä, uuden suunnan löytämisessä, itsetuntemuksen kasvattamiseen, sosiaalisissa tilanteissa rohkaistumiseen, vahvuuksien löytämiseen, oman motivaation edistämiseen tai muuten vain keinoja eteenpäin menemiseen. Nuorelle valmennus on ilmaista ja valmentaja auttaa konkreettisesti löytämän oman polun elämässä.

Valmennuksen aikana voidaan esimerkiksi harjoitella ruoanlaittoa, kaupassa käyntiä, aikataulujen suunnittelemista ja toteuttamista, rahankäyttöä, laskujen maksamista, vuorokausirytmiä, omista rajoista kiinnipitämistä, kokeilla uusia harrastusmahdollisuuksia, tehdä koulutehtäviä yhdessä, hakea töitä tai koulupaikkaa. Tavoitteet mietitään yhdessä nuoren tarpeen mukaan.

NUOTTI-valmennuksen hakeminen:

1. Soita kelaan 020 692 205

2. Kerro, mihin toivot NUOTTI-valmennukselta tukea, millä tavoin työ- ja opiskelukykysi ovat tällä hetkellä kadoksissa?

3. Kerro, että haluat palveluntuottajaksi Siria koulutus- ja kehittämiskeskuksen (Siria Oy) ja valmentajaksi Minna Lehtisen

Kela lähettää minulle tiedon valmennettavasta ja olen välittömästi yhteydessä nuoreen myönteisestä kuntoutuspäätöksestä. Näin valmennus voi sitten alkaa.

Lisätietoja NUOTTI-valmennuksesta löytyy kelan nettisivuilta ja myöskin ohjeet sen hakemiseen. https://www.kela.fi/nuotti-valmennus

Lisätietoja Siria koulutus- ja kehittämiskeskuksesta ja NUOTTI-valmennuksesta löytyy heidän nettisivuilta. https://www.siria.fi/palvelut/nuottivalmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeiseen valmennukseen voit hakeutua jos olet hukassa elämänsuunnan kanssa tai suunta on tiedossa mutta motivaatio hukassa eikä hommat etene halutulla tavalla. 

Valmennuksen avulla etsitään askeleet muutoksen aikaansaamiseksi, lisätään uskoa ja kirkastetaan haluttua suuntaa. 

Valmennus auttaa sparraamaan sinua työntekijänä, yrittäjänä tai vaikka vanhempana. 

Valmennuksessa keskitytään siihen, mitä kohti haluat mennä ja mitä haluat saavuttaa. Autan sinua kehittämään omia vahvuuksia ja voimavarojasi. 

Erityisosaaminen tukihenkilötoiminnassa:

 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Terapeuttinen osaaminen - sosiaalisen tilanteen pelot, ahdistus, masennus, itsetunto yms.
 • Ratkaisukeskeisyys ja voimavarakeskeisyys
 • Ammatillinen kuntoutus - opiskelu, koulutukset yms. tietämys

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen/nuoren tukena tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa sekä yhdessä tekemistä ja asioihin tutustumista. Työskentelyn tavoitteet, tukimuodot ja tapaamisten määrät sekä tiiviys sovitaan yksilöllisesti asiakkaan, perheen tai palvelun tilaajan kanssa. 

Ammatillinen tukihenkilö voi esimerkiksi auttaa sosiaalisten taitojen vahvistamisessa, harrastustoimintaan tukemisessa tai muuten mielekkään tekemisen löytämisessä, vuorokausirytmin löytämisessä tai muuten arjen toimintakyvyn tukemisessa, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä, päihteettömyyteen tukemisessa, koulussa/opiskelussa tukemisessa, suunnan löytämisessä, olla turvallinen aikuinen, kuuntelija ja kannustaja. 

Työskentelyn sisältö perustuu ensisijaisesti lapsen/nuoren hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan, tukien lapsen/nuoren ikätasoista kehitysvaihetta. Työskentely on toiminnallista yhdessä tekemistä.

Erityisosaaminen perhetyössä:

 • Ratkaisukeskeisyys ja voimavarakeskeisyys
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Uusperhe osaaminen
 • Terapeuttinen osaaminen - vuorovaikutussuhteet, perhedynamiikka, parisuhde, masennus, vanhemmuus

Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, vahvistaa voimavaroja ja tukea perheen yhteistä vuorovaikutusta. Perhetyö voi olla avuksi kasvatusasioissa, vanhemmuudessa, lasten/nuorten käytöshaasteissa, tai kun perheen voimavarat ovat vähissä, keskinäinen vuorovaikutus haastaa tai muut tilanteet perheen sisällä haastavat hyvän ja terveellisen arjen perheessä. 

Käytännössä voidaan yhdessä harjoitella vanhemmuuden taitoja ja vuorovaikutustaitoja, etsitään ja harjoitellaan yhdessä perheelle hyvää arkirytmiä. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työskentely tapahtuu perheen kotona tai muussa perheen ympäristössä.

Perhetyössä voidaan tehdä yhteistyötä perheen kanssa toimivien läheisten ja ammattilaisten kanssa. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua.

 

Neurosonic-hoito ei sovi sinulle mikäli sinulla on:

 • Akuutti tulehdustila
 • veritulppa
 • sairastat syöpää
 • psykoosi
 • kuume
 • olet raskaana ja herkkä supistelemaan
 • akuutissa vaiheessa oleva välilevynpullistuma
 • vakava silmäsairaus
 • vasta tehty avoleikkaus

Neurosonic

Neurosonic-hoito on kehitetty tasapainottamaan ihmisen hermostoa, tuoli lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä. Värähtelyllä vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon. Hermoston mekanismit aktivoituvat ja stressiperäiset oireet kuten ahdistus ja unihäiriöt helpottavat.

Värähtelyn avulla autetaan kehoa rentoutumaan ja hermostoa rauhoittumaan. Kehoa ohjataan meditaation kaltaiseen tilaan, jolloin stressitila lievittyy, palautuminen tehostuu ja unen terveet mekanismit korjautuvat.

Erilaisilla ohjelmilla (rentoutus, palautus ja aktivointi) ja tehoilla saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia. Asiakkaan tarpeen mukaan. 

Neurosonic-hoitoa voidaan käyttää terapiaistunnon yhteydessä tai omana palveluna.

Neurosonic-hoitoa voidaan hyödyntää:

unihäiriöissä, jännityspäänsäryissä, lihasjumeissa/kivuissa, fibro-kivuissa, nivelkivuissa, nepsyoireissa, ahdistuneisuuden hoidossa, paniikkihäiriön hoidossa, pakko-oireisiin, vireystilan nostamiseen, ylikunnon hoidossa, neurologisissa oireissa, turvotusten hoidossa, parantamaan ääreisverenkiertoa, levottomien jalkojen hoidossa, suolisto-ongelmissa ja urheilusuorituksesta palautumisessa tms. 

Ensimmäisellä kerralla tehdään alkuhaastattelu ja kartoitetaan sopiva ohjelma.

Asiakas istuu/makoilee neurosonic nojatuolissa ohjelman ajan. Samalla voi kuunnella musiikkia, niin halutessaan.

Kannattaa laittaa mukavat rennot vaatteet. Vaatteissa ei saa olla niittejä tms. joka voi tehdä tuoliin jälkiä. Mukaan voi ottaa villasukat niin halutessaan. Sitten vain rentoutumaan 10-41 minuutiksi ohjelman mukaan. 

Hinnasto:

 • klo 6.00-18.00 - 33€/h
 • klo 18.00-20.00 - 38,80€/h
 • Lisäksi kilometrikorvaus 0,50€/km

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa sosiaalihuoltolain mukaista tilapäistä tukea perheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Tuen tarve voi syntyä, mikäli toinen vanhemmista on sairastunut, perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua asioiden hoitamiseksi, perheeseen on syntynyt useampi lapsi tai perhettä on kohdannut jokin kriisi. Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää avustamista ja tukemista perheen jokapäiväisessä toimissa, kuten lastenhoidossa, kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa. 

Kotipalvelu tukee perheen toimintakykyä ja perheen selviytymistä jokapäiväisistä elämän toiminnoista. Työskentelyn tavoitteena on perheen voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistaminen. Perheen kanssa yhdessä mietitään tuen ja avun tarve. 

Palveluun hakeudutaan sosiaalitoimen kautta.